"ΘΑΥΜΑΤΑ"

ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

ΘΑΥΜΑ
Ευαγγέλιο Κεφάλαιο/Εδάφιο
ΑΙΜΟΡΟΟΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
Ματθαίου θ/20

Μάρκου ε/25

Λουκά η/43

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ
Ματθαίου θ/18

Μάρκου ε/22

Λουκά η/41

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
Ιωάννη ια/17
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΥΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ
Λουκά ζ/12
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΝ ΚΑΝΑ
Ιωάννη δ/46
ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΚΑΝΑ
Ιωάννη β/1
ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ.
Μάρκου α/23

Λουκά δ/31

ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ (ΛΕΓΕΩΝΑ ΕΠΙ ΧΟΙΡΩΝ)
Ματθαίου η/28

Μάρκου ε/1

Λουκά η/26

ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ ΔΟΥΛΟΥ
Ματθαίου η/5

Λουκά ζ/2

ΕΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
Ματθαίου ιβ/9

Μάρκου γ/1

Λουκά ς/6

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΛΑΙΑ
Ματθαίου ιβ/15

Μάρκου γ/7

ΘΑΛΛΑΣΑ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
Ματθαίου ιδ/24
ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ
Ματθαίου ιε/21
ΙΧΘΥΩΝ ΑΓΡΑ Α'
Λουκά ε/4
ΙΧΘΥΩΝ ΑΓΡΑ Β'
Ιωάννη κα/1
ΚΩΦΑΛΑΛΟΥ ΕΙΣ ΔΕΚΑΠΟΛΙΝ
Μάρκου ζ/31
ΛΕΠΡΟΥ
Ματθαίου η/2

Μάρκου α/40

Λουκά ε/12

ΛΕΠΡΩΝ ΔΕΚΑ
Λουκά ιζ/11
ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ
Ματθαίου θ/2

Μάρκου β/2

Λουκά ε/18

ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΗΘΕΣΔΑ
Ιωάννη ε/1
ΠΕΘΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΥ
Ματθαίου η/14

Μάρκου α/29

Λουκά δ/38

ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ
Ματθαίου ιζ/14
ΣΤΑΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΣΤΟΜΑ ΙΧΘΥΟΣ
Ματθαίου ιζ/24
ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
Λουκά ιγ/10
ΣΥΚΗΣ ΑΚΑΡΠΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ
Ματθαίου κα/18
ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ
Ματθαίου η/18

Μάρκου δ/35

Λουκά η/22

ΤΥΦΛΟΥ ΒΑΡΤΙΜΑΙΟΥ
Μαρκος ι/46
ΤΥΦΛΟΥ ΕΙΣ ΒΗΘΣΑΙΔΑΝ
Μάρκου η/22
ΤΥΦΛΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ
Ιωάννη θ/1
ΤΥΦΛΟΥ ΚΩΦΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
Ματθαίου ιβ/22

Λουκά ια/14

ΤΥΦΛΩΝ ΔΥΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ματθαίου θ/27

Ματθαίου κ/29

ΥΔΡΟΠΙΚΟΥ
Λουκά ιδ/1
ΧΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 4.000
Ματθαίου ιε/32
ΧΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 5.000
Ματθαίου ιδ/14
ΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΛΧΟΥ
Ματθαίου κς/51